AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Aspekty prawne – Prawo Konsumenta

sprzedazy

Konsument – w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą. Jest to definicja zamieszczona w art. 221 Kodeksu cywilnego. Nowa definicja weszła w życie 25 grudnia 2014 r. W doktrynie prawa i orzecznictwie uważa się, że konsument jest słabszą stroną obrotu gospodarczego i jego interesy powinny być chronione w szerszej mierze niż interesy profesjonalisty, za jakiego uważany jest przedsiębiorca. Jak zatem powinni chronić się przedsiębiorcy przed roszczeniami konsumenckimi , jak uniknąć sporów z tym związanych, jakie mają prawa i obowiązki zgodnie z prawem polski i UE.

 

Zakres szkolenia

Omówienie regulacji prawnych dotyczących prawa konsumenta na gruncie prawa polskiego jak i UE;

Zapoznanie się z obowiązkami przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem jak również z ogólnymi prawami konsumenta;

Zasady i tryb zawierania umów tradycyjnych z konsumentami, umów na odległość lub  poza lokalem jak również wykonywania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od tych umów;

Omówienie zagadnienia reklamacji w tym rękojmia i  gwarancja;

Zagadnienia prawa konsumenta do informacji ( sprzedaż rzeczy, sprzedaż tradycyjna i sprzedaż na odległość lub poza lokalem)

Zasady rozstrzygania sporów konsumenckich pozasądowe, transgraniczne i sądowe;

Zapoznanie się z zagadnieniami Kodeksu dobrych praktyk ( samoregulacja i współregulacja UE)

 

Cel szkolenia

Uświadomienie roli zagadnień prawnych w prawidłowym funkcjonowaniu firmy

 Zrozumienie różnych aspektów prawnych

 Analiza ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy

 

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć i zagadnień prawnych dotyczących praw konsumentów;

Zdobycie umiejętności odpowiednego zabezpieczenia prawnego podejmowanych decyzji i zawieranych kontraktów z kontrahentami;

Zdobycie wiedzy na temat zasad i trybu

Umiejętność implementacji poznanej wiedzy z zakresu prawa na sytuacje zawodowe i odpowiednie wsparcie Zarządu firmy;

Wiedza z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy ułatwi podejmowanie słusznych i trafnych decyzji.

 

Dla kogo

Kadra kierownicza, menadżerowie sprzedaży i  wszystkich szczebli , sprzedawcy oraz wszyscy którzy chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę o aspekt prawny prawa konsumenckiego,

 

Czas trwania

Min. 16 h /2 dni szkoleniowe

 

Cena

1800 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.