AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Team Coaching

Team Coaching  polega na pracy coacha z zespołem nad celem zespołu. Jest adresowany głównie do zespołów zawodowych. Celem team coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności poszczególnych osób zespołu w celu poprawy wewnętrznej komunikacji w zespole, praca nad wspólnym celem zespołu. Coaching zespołowy pozwala  odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał poszczególnych członków zespołu, ukierunkowuje go na efektywniejszą realizację zadań zespołu. Wspólna praca coachingowa w zespole pomaga na odkrycie  unikalnych wartości zespołu. Poszerza pole świadomości w obszarze współodpowiedzialności za realizację celów i zadań zespołu.

 

Efektem team coachingu jest  bardziej efektywna realizacja celów, misji i zysków firmy. Celem sesji coachingowych jest stymulowanie dalszego rozwoju kompetencji poszczególnych członków zespołu.

 

Korzyści z team coachingu dla zespołów

Wzrost wzajemnego zaufania

Szybsze osiąganie zamierzonych rezultatów

Wzrost współodpowiedzialności za pracę zespołową

Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Podnośnie jakości komunikacji w zespole/grupie/firmie

Budowanie kultury komunikacji interpersonalnej

Zamiana rywalizacji na współpracę.

 

Forma pracy: sesje grupowe.

 

Długość sesji: 2/4 godziny.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.