AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Profesjonalne Studium Coachingu – Coach Business & Life

podyplomowe

 

PLAN I PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie Profesjonalne Studium Coachingu – Coach Business & Life

 

  1. Studia podyplomowe w zakresie Profesjonalne Studium Coachingu – Coach Business & Life w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu  prowadzone są w formie niestacjonarnej. Studia trwają 2 semestry.
  2. Plan studiów i program kształcenia określa Tabela.

 

OPIS PLANU STUDIÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA

 

Cel kształcenia:

Głównym celem studiów podyplomowych: Profesjonalne Studium Coachingu – Coach Business & Life jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha. Przedstawiany program kształcenia  obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.  

Celem studiów jest przygotowanie do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki w  obszarze coachingu. Przyswojenie wiedzy na temat historii  i różnorakich  teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.

Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha  w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha.

Celem studiów jest również pomoc w budowaniu własnej kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania.

Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych  związanych z rozwojem osobistym  i zawodowym w procesie coachingowym zarówno klienta jak i coacha. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poznanie procesu coachingowego, sposobów superwizji i ewaluacji.

Poprzez warsztaty, ćwiczenia i staże student nabędzie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w danych obszarach pracy coachingowej wskazanej przez klienta. Program realizowany w odniesieniu do dwóch głównych specjalizacji coachingowych, czyli „Strefa Life” i „Strefa Biznes” w celu integralnego rozwoju osobistego i grupowego. Uczestnicy studiów będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności coach’a pod opieką mentora.

 

Adresat studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów i firm. W szczególności pedagogów, psychologów,  doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, managerów i osób pełniących kierownicze stanowiska, osób zarządzających zasobami ludzkimi.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną na temat coachingu.  
Nabędzie praktycznych  kompetencji w zakresie pracy coacha i budowania własnego wizerunku.

Słuchacze posiądą umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy coacha jak i budowania własnego biznesu/działalności.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę coachingową indywidualnie z klientem, grupą i  w różnych typach organizacji, firm i instytucji.

 

Plan i program kształcenia został opracowanych przy niżej wymienionych założeniach:

1. Ogólna liczba godzin wynosi 180, w tym wykłady stanowią 45 godzin, ćwiczenia – 135 godzin. Ogólna liczba punktów ECTS wynosi 60. Zajęcia są realizowane w układzie:

 

  • semestr 1 – 87 godzin, 28 punktów ECTS;
  • semestr 2 – 93 godzin, 32 punktów ECTS;

2. Zajęcia będą się odbywać w formie zjazdów i kursów e-lerningowych. W trakcie jednego semestru liczba zjazdów, liczba godzin zajęć w jednym zjeździe (przy planowaniu zajęć, sobotę, niedzielę)  i określonych dla nich godzin wyniesie:

  • semestr 1: 5 zjazdów z liczbą godzin 14-16 godzin w trakcie jednego zjazdu;

semestr 1:  14 h wykładów prowadzonych w systemie e-learningowym.

  • semestr 2: 5 zjazdów z liczbą godzin 14-18 godzin w trakcie jednego zjazdu.

Semestr 2:  10 h wykładów prowadzonych w systemie e-learningowym.

3. Formy zaliczenia przedmiotów  – zaliczenia. Zasady ich uzyskania określają prowadzący

w sylabusach. Zgodnie z tabelą planu studiów przedmioty zaliczone są bez oceny – wpis „zal.”.

4. Liczba wpisów średnio w semestrze wynosi 9.W sekwencji przedmiotów uwzględniono najpierw te o charakterze ogólnym, wprowadzającym,  w kolejnym etapie – uszczegóławiające zakres studiów. Przedmioty starano się tak zaplanować, aby oba semestry miały zbliżoną liczbę godzin, porównywalną liczbę egzaminów i zaliczeń. Liczba godzin zajęć, przedmiotów, zaliczeń, przedstawia się następująco:

 

Lp.

Liczba

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Godzin

87

93

180

2

Przedmiotów

10

9

19

3

Egzaminów

0

1

1

4

Zaliczeń

10

8

19

5. W trakcie studiów nie przewiduje się realizacji praktyk zawodowych.

6. Studia kończą się napisaniem pracy przez studenta w formie eseju na temat wybranego obszaru zainteresowań w coachingu. Praca to jest formą dopuszczenia do egzaminu.

7. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się skalę ocen zgodną z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu