AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching w Edukacji

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą ‚Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’,  grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • Statut Akademii Marynarki Wojennej;
 • Regulamin Studiów Podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 r.

 

Organizacja studiów

Nazwa kierunku studiów:

 • Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe
 • Forma kształcenia: studia niestacjonarne
 • Ilość punktów ECTS: 60
 • Ilość semestrów: II semestry
 • Związek z obszarem kształcenia – prowadzonym kierunkiem studiów: obszar wiedzy: nauki społeczne
 • Ilość zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 200 godzin
 • Praktyka: 60 godzin

 

Warunki przyjęcia na studia

 • Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.

 

 

Kształcenie na studiach podyplomowych na kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji. Głównym celem studiów podyplomowych: jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu edukacyjnego w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha, który potrafi wspierać ucznia, rodzica i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie jego edukacji.

Przedstawiany program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.  

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki coachingowej w szczególności w obszarze edukacji. W ramach studiów słuchacz nabędzie wiedzę, na temat różnorakich teorii coachingu tj.: społecznego, rodzinnego, kariery, biznesu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.  

       Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia w ramach studiów jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w edukacji w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha.

Słuchacz, poprzez zrozumienie procesowe kształcenia i rozwoju człowieka nabędzie między innymi umiejętności zadawania pytań, umiejętność słuchania, komunikacji, kierowania procesem, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy jednoczesnym kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia coachingowego ucznia, nauczyciela i rodzica w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów osobistych i naukowych. Ponad to nabycie kompetencji coachingowych w ramach studiów w procesie kształcenie pedagogów, nauczycieli czy wychowawców otwiera na nowo ścieżkę kształtowania postaw i powrotu dla idei autorytetu, nauczyciela jako mistrza i mentora, który towarzyszy w rozwoju.

 

 

 

Moduł I

Przygotowanie merytoryczne do pełnienia zawodu coacha w obszarze edukacji. W trakcie studiów słuchacz nabędzie wiedzę na temat podstaw psychopedagogicznych w coachingu. Moduł obejmuje również idee coachingu integralnego, który adresowany jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin w celu wspierania w rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego zachowując zasadę WORK – LIFE BALANCE. Wiedza z zakresu komunikacji w coachingu edukacyjnym, budowania relacji coach – coachee, lub w grupie/zespole w procesie grupowym, budowanie relacji w zespole pedagogicznym, podczas pracy z rodziną poznanie i zastosowanie czystego języka i czystego coachingu.

 

Moduł II

Przygotowanie metodyczne do zastosowania coachingu w obszarze edukacji, a przede wszystkim w szkole w pracy z uczniem na każdym poziomie edukacji. To również wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli. Poznanie technik i narzędzi w coachingu i ich zastosowanie w obszarach edukacyjnych.

 

Moduł III

Celem praktyk/pracy własnej jest nabycie doświadczeń związanych z pracą coachingową w obszarze edukacji z dzieckiem, nauczycielem, rodziną. Ma na celu poznania procesu w coachingu. Praktyka może odbywać się w dowolnej placówce edukacyjnej. Słuchacz studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki coachingowej we własnym zakresie w tym jej kosztów. Student sesje coachingowe realizuje pod opieką mentora będącego jednocześnie opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki coachingowej są raporty sporządzone po każdej sesji i wypełnione zgodnie z wytycznymi oraz opinia mentora/opiekuna praktyk.