AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching

Program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.

Celem studiów jest przygotowanie do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, praktyki w obszarze coachingu. Przyswojenie wiedzy na temat różnorakich teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji. Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha.

 

Celem studiów jest również pomoc w budowaniu własnej kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania. Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych związanych z rozwojem osobistym i zawodowym w procesie coachingowym zarówno klienta jak i coacha. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poznanie procesu coachingowego, sposobów superwizji i ewaluacji.

 

Poprzez warsztaty, ćwiczenia i praktykę student nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w danych obszarach pracy coachingowej wskazanej przez klienta. Program realizowany w odniesieniu do dwóch głównych specjalizacji coachingowych, czyli „Strefa Life” i „Strefa Business” w celu integralnego rozwoju osobistego i grupowego. Uczestnicy studiów będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności coach’a pod opieką mentora.

 

 

Moduł I

Przygotowanie merytoryczne do pełnienia zawodu coacha w obszarze szeroko pojętym biznesie jak i w życiu.  W trakcie studiów słuchacz nabędzie wiedzę na temat coachingu i tego jak budować własną karierę zawodową. Moduł obejmuje również idee coachingu integralnego, który adresowany jest do osób dorosłych każdego szczebla w korporacji, przedsiębiorstwie firmie MŚP. Moduł obejmuje również wiedzę z zakresu komunikacji w coachingu, budowania relacji coach – coachee (klient), lub w grupie/zespole w procesie grupowym, poznanie i zastosowanie czystego języka i czystego coachingu.

 

Moduł II

Przygotowanie do zastosowania coachingu w obszarze szeroko pojętym biznesie jak i w życiu. Trening zarzadzania zespołem, zasobami ludzkimi i organizacji pracy. Element mentoringu, ewaluacji i superwizji pracy. Poznanie technik i narzędzi w coachingu i ich zastosowanie w obszarach. Pozna narzędzia do pracy z osobami które chcą się przekwalifikować, budować własna karierę zawodową.

 

Moduł III

Celem praktyk/pracy własnej jest nabycie doświadczeń związanych  z pracą coachingową. Ma na celu poznanie procesu w coachingu. Słuchacz studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki coachingowej we własnym zakresie w tym jej kosztów. Student sesje coachingowe realizuje pod opieką mentora będącego jednocześnie opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki coachingowej są raporty sporządzone po każdej sesji i wypełnione zgodnie z wytycznymi oraz opinia mentora/opiekuna praktyk.