AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku: Coaching 

 

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku : Coaching 

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Coaching absolwent osiąga następujące efekty kształcenia

 

Słuchacz posiada wiedzę na temat:

K_W01

Coachingu integralnego, specjalizacji i obszarów pracy coachingowej.

K_W02

Podstaw psychologicznych w coachingu, nurtów terapeutycznych na których oparty jest coaching.

K_W03

Przywództwa w organizacjach, zarządzaniu grupą i zespołem, wiedzę na temat struktury grup i zespołów i relacji w nich panujących, roli lidera.

K_W04

Komunikacji interpersonalnej i zaawansowanych narzędzi w komunikacji (metaprogramów) jak i budowania pozytywnej relacji z klientem, pracownikiem, szefem.

K_W05

Narzędzi coachingowych mających zastosowanie biznesie i życiu, pracy z zespołami i grupami.

K_W06

Systemu wartości, emocji, budowania samooceny, pracy z oporem, przekonaniami.

K_W07

Procesu coachingowego, wyznaczania celu, planowania i superwizji pracy. Projektowania ścieżki własnego rozwoju, klienta, pracownika.

K_W08

Na temat etyki zawodu coacha.

K_W09

Prawnych aspektów pracy coacha, budowania własnego biznesu.

K_W10

Mentoringu i roli mentora w pracy zawodowej.

K_W11

Na temat funkcjonowania człowieka tego jak buduje swój świat, przekonania, wartości, emocje.

K_W12

Na temat budowania własnej kariery zawodowej i jak wspierać innych w budowaniu i zmianie własnej ścieżki zawodowej.

W zakresie umiejętności słuchacz:

K_U01

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu coachingu integralnego, potrafi zastosować wiedzę odpowiednio do obszarów pracy coachingowej.

K_U02

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z psychologii w coachingu, potrafi zastosować i korzystać z metod terapeutycznych w szczególności terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach na których oparty jest coaching.

K_U03

Potrafi posługiwać się przepisami prawa w celu założenia własnej dzielności gospodarczej.

K_U04

Posiada umiejętności zastosowania narzędzi coachingowych odpowiednio do sytuacji i poziomu rozwoju człowieka w kontekście społecznym, rodzinnym, zawodowym i osobistym.

K_U05

Posiada umiejętność kierowania procesem zgodnie z wyznaczonymi celami i podążania za nim, posiada umiejętności wspierania w rozwoju osobistym i zawodowy, posiada umiejętności kształtowania prawidłowych relacji w celu współpracy w zespole i grupie.

K_U06

Posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne z metapoziomu, potrafi negocjować i rozwiązywać konflikty w grupie zespole.

K_U07

Potrafi pełnić rolę mentora dla pracownika.

K_U08

Posiada umiejętności wyznaczania celów w samorozwoju, kierowania własną karierą zawodową zgodnie z wartościami, wglądu, ewaluacji pracy i superwizji jako coach w biznesie i w życiu.

K_U09

Potrafi odpowiednio zakontraktować sesję coachingową w odniesieniu do etycznych zasad pracy coachingowej.

K_U10

Posiada umiejętności wspierające w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze coachingu; rozumie potrzebę rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych w trakcie realizowania sesji coachingowych.

K_K02

Ma świadomość systemu wartości jakim się kieruje i potrzebie podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia w obszarze biznesu i życia. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli mentora/coacha. Jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

K_K03

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej coacha. Dba o stosowanie w pracy coacha standardów etycznych zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji coachingowych.

K_K04

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, kieruje procesem coachingowym z odpowiedzialnością i wrażliwością wobec ludzi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach.

K_K05

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.