AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching w Edukacji

Studia podyplomowe w zakresie: Coaching Edukacyjny

 

Kwalifikacje:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920

 

Warunki przyjęcia na studia:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich

 

Adresat studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.

 

Kształcenie na studiach podyplomowych:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji. Głównym celem studiów podyplomowych: jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu edukacyjnego w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha, który potrafi wspierać ucznia, rodzica i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie jego edukacji.

Przedstawiany program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki coachingowej w szczególności w obszarze edukacji. W ramach studiów słuchacz nabędzie wiedzę, na temat różnorakich teorii coachingu tj.: społecznego, rodzinnego, kariery, biznesu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.

Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia w ramach studiów jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w edukacji w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha.

Słuchacz, poprzez zrozumienie procesowe kształcenia i rozwoju człowieka nabędzie między innymi umiejętności zadawania pytań, umiejętność słuchania, komunikacji, kierowania procesem, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy jednoczesnym kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia coachingowego ucznia, nauczyciela i rodzica w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów osobistych i naukowych. Ponad to nabycie kompetencji coachingowych w ramach studiów w procesie kształcenie pedagogów, nauczycieli czy wychowawców otwiera na nowo ścieżkę kształtowania postaw i powrotu dla idei autorytetu, nauczyciela jako mistrza i mentora, który towarzyszy w rozwoju.

 

Moduł I

Przygotowanie merytoryczne do pełnienia zawodu coacha w obszarze edukacji. W trakcie studiów słuchacz nabędzie wiedzę na temat podstaw psychopedagogicznych w coachingu. Moduł obejmuje również idee coachingu integralnego, który adresowany jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin w celu wspierania w rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego zachowując zasadę WORK – LIFE BALANCE. Wiedza z zakresu komunikacji w coachingu edukacyjnym, budowania relacji coach – coachee, lub w grupie/zespole w procesie grupowym, budowanie relacji w zespole pedagogicznym, podczas pracy z rodziną poznanie i zastosowanie czystego języka i czystego coachingu.

 

Moduł II

Przygotowanie metodyczne do zastosowania coachingu w obszarze edukacji, a przede wszystkim w szkole w pracy z uczniem na każdym poziomie edukacji. To również wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli. Poznanie technik i narzędzi w coachingu i ich zastosowanie w obszarach edukacyjnych.

 

Moduł III

Celem praktyk/pracy własnej jest nabycie doświadczeń związanych z pracą coachingową w obszarze edukacji z dzieckiem, nauczycielem, rodziną. Ma na celu poznania procesu w coachingu. Praktyka może odbywać się w dowolnej placówce edukacyjnej. Słuchacz studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki coachingowej we własnym zakresie w tym jej kosztów. Student sesje coachingowe realizuje pod opieką mentora będącego jednocześnie opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki coachingowej są raporty sporządzone po każdej sesji i wypełnione zgodnie z wytycznymi oraz opinia mentora/opiekuna praktyk.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1. Coaching – metoda pracy z uczniem
 2. Coaching integralny w edukacji
 3. Zagadnienia pedagogiczne w coachingu edukacyjnym
 4. Zagadnienia psychologiczne w coachingu edukacyjnym
 5. Komunikacja w edukacji –skuteczne budowanie porozumienia
 6. Metaprogramy jako zaawansowane narzędzie w komunikacji
 7. Narzędzia pracy coacha w edukacji
 8. Podstawowe i zaawansowane umiejętności coach’a
 9. Zastosowanie coachingu podczas Rady pedagogicznej
 10. Nauczyciel- Mentor-Coach
 11. Etyka w coachingu
 12. Obszary pracy coachingowej
 13. Aspekty prawne w coachingu
 14. Superwizja w coachingu
 15. Coaching grupowy/zespołowy
 16. Mentoring Indywidualny
 17. Proces w coachingu

 

 

Praktyka – praca własna (przeprowadzenie 60 godz. sesji coachingowych) w tym:

coaching edukacyjny 20 godz. Dla ucznia

coaching edukacyjny 20 godz. Dla nauczyciela

coaching edukacyjny 20 godz. Dla rodziny