AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku: Coaching Edukacyjny

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku : Coaching Edukacyjny

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Coaching Edukacyjny absolwent osiąga następujące efekty kształcenia

 

Słuchacz posiada wiedzę na temat:

K_W01

Coachingu integralnego, specjalizacji i obszarów pracy coachingowej.

K_W02

Podstaw psychologicznych w coachingu, psychologii rozwojowej, nurtów terapeutycznych na których oparty jest coaching.

K_W03

Podstaw pedagogicznych w coachingu, nurtów i teorii pedagogicznych z których wywodzi się coaching.

K_W04

Komunikacji interpersonalnej i zaawansowanych narzędzi w komunikacji jak i budowania pozytywnej relacji z uczniem, kadrą pedagogiczną i w trakcie współpracy z rodziną. Posiada umiejętność aktywnego słuchania(umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania klienta w autoekspresji)

K_W05

Narzędzi mających zastosowanie w procesie coachingowym w edukacji w trakcie wsparcia w rozwoju, środowisk wychowawczych tj. szkolne, rodzinne i społeczne i procesów w nich zachodzących.

K_W06

Pedagogiczną i psychologiczną z uwzględnienie potrzeb edukacyjnych uczniów, systemu wartości, emocji, budowania samooceny z uwzględnieniem współpracy z rodzicami i nauczycielami.

 

K_W07

Procesu coachingowego, wyznaczania celu, planowania i superwizji pracy. Projektowania ścieżki własnego rozwoju.

 

K_W08

Etyki zawodu coacha z uwzględnieniem obszarów pracy w edukacji.

K_W09

Prawnych aspektów pracy coacha.

K_W10

Mentoringu i roli mentora w edukacji opartego na budowaniu relacji autorytetu i mistrza.

W zakresie umiejętności słuchacz:

K_U01

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu coachingu integralnego szczególnie w edukacji, potrafi zastosować wiedzę odpowiednio do obszarów pracy coachingowej.

K_U02

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z psychologii w coachingu w szczególności psychologią rozwojową, potrafi zastosować i korzystać z metod terapeutycznych w szczególności terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach na których oparty jest coaching.

K_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z pedagogiki w coachingu, posiada umiejętności zastosowania metod pedagogicznych w procesie coachingowym w celu rozwoju potencjału człowieka na każdym poziomie edukacji.

K_U04

Posiada umiejętności zastosowania narzędzi coachingowych odpowiednio do sytuacji i poziomu rozwoju człowieka w kontekście społecznym, rodzinnym, zawodowym i osobistym. Potrafi je zastosować podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

K_U05

Posiada umiejętność kierowania procesem zgodnie z wyznaczonymi celami przez ucznia i podążania za nim, posiada umiejętności wspierania nauczycieli w rozwoju osobistym i zawodowy, posiada umiejętności kształtowania prawidłowych relacji z rodzicami w celu współpracy i wspierania w rozwoju ucznia.

K_U06

Posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne z metapoziomu, potrafi negocjować i rozwiązywać konflikty, kształtować środowisko sprzyjające komunikacji podczas rady pedagogicznej, podczas współpracy z rodziną i pracy z uczniem.

K_U07

Potrafi pełnić rolę mentora dla ucznia, nauczyciela i rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych na każdym poziomie edukacyjnym jak i w zespole pedagogicznym.

K_U08

Posiada umiejętności wyznaczania celów w samorozwoju zgodnie z wartościami, wglądu, ewaluacji pracy i superwizji jako coach.

K_U09

Potrafi odpowiednio zakontraktować sesję coachingową w odniesieniu do etycznych zasad pracy pedagogicznej i coachingowej.

K_U10

Posiada umiejętności wspierające w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze coachingu; rozumie potrzebę rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych w trakcie realizowania sesji coachingowych w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.

K_K02

Ma świadomość systemu wartości jakim się kieruje i potrzebie podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia w obszarze edukacji. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli mentora/coacha w edukacji. Jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów uczniów, nauczycieli, rodziców.

K_K03

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej coacha. Dba o stosowanie w pracy coacha standardów etycznych zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji coachingowych.

K_K04

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, kieruje procesem coachingowym z odpowiedzialnością i wrażliwością wobec ludzi

K_K05

Wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania podstawowych kompetencji coachingowych: w sferze emocji – kształtuje postawę stabilnej i dojrzałej osobowości, postawę otwartości na emocje innych, postawę akceptacji uczuć klienta i własnych emocji.

W komunikacji – dąży do postawy dialogu, postawy akceptacji i braku oceny, podąża za klientem i akceptuj klienta w roli „eksperta w swojej własnej sprawie”, jest aktywnym słuchaczem. W budowaniu relacji przejawia szacunek, otwartości, empatyczność, reprezentuje postawę suwerenności wobec siebie, dystansu, bezstronności oraz obiektywizmu, odwagi cywilnej, szczerości, asertywności, szacunku dla światopoglądu i systemu wartości klienta, różnic kulturowych, wspierania poczucia autonomii klientów, autorefleksyjności. W Rozwoju osobistym i zawodowym wykazuje postawę samorozwoju, samokształcenia, samodoskonalenia, innowacyjności, postawę otwartości na uczestnictwo w superwizjach oraz otrzymywanie informacji zwrotnej, postawę autorefleksji. Wspiera proces uczenia i osiągania rezultatów